هیترهای الکتریکی آب، روغن و سوخت CARLOR بلژیک

شرکت مهندسی آرياکاراصنعت تامين کننده و عرضه کننده انواع هیترهای الکتریکی آب، روغن و سوخت شرکت CARLOR بلژیک میباشد.   

  • TermoGen:  500W, 1000W, 1500W, 2000W – Tank-style engine pre-heating systems, without safety thermostat

  • TermoStart:  3000W, 4000W - Tank-style engine pre-heating systems, with safety thermostat

  • FlowStart:  500W, 1000W, 1500W, 2000W - Tank-style engine pre-heating system with pump, with safety thermostat

  • TopStart:  3000W, 4000W - Preheating system with pump, with safety thermostat