بردهای کنترل DSE

شرکت مهندسی آرياکاراصنعت تامين کننده و عرضه کننده تمام بردهای کنترل DSE میباشد.

بردهای اتوماتیک:  DSE4520MKII , DSE6120MKII , DSE7320MKII

 بردهای سنکرون:  DSE8610MKII , DSE8660MKII