تریلرهای سیار:

 کليه ديزل ژنراتورهايی که دراری کانوپی يا کانتينر عوامل جوی يا صدا باشند، قابليت نصب به روی تريلر را دارند. تريلرها امکان جابجايی و استفاده از ديزل ژنراتورها را بصورت سيار فراهم مي نمايند. تريلرهای عرضه شده توسط شرکت آرياکاراصنعت برابر با استانداردهای راهنمايی و رانندگی و مطابق قوانين وزارت راه و ترابری توليد می گردند. تريلرها وابسته به وزن ديزل ژنراتورها و کانوپی يا کانتينرهای آنها بصورت های مختلف و با قابليت اتصال به يدک کش ساخته می شوند. مانند:
تريلر دو چرخ تک محور
تريلر چهار چرخ دو محور
تريلر هشت چرخ دو محور
تريلر کفی با سه محور و شش چرخ

تجهیزات تریلرها شامل:

 مالبند متحرک، ترمز دستی درجا، فنربندی ، سبد کابل، زاپاس بند، چراغ خطر عقب، گلگیر چرخ، ترمز در حال حرکت (بصورت سفارشی) و .....